گرفتن تیم ممکن است بیش از باشد قیمت

تیم ممکن است بیش از باشد مقدمه

تیم ممکن است بیش از باشد