گرفتن یک جمله ساده با چرخ قیمت

یک جمله ساده با چرخ مقدمه

یک جمله ساده با چرخ